Allmänna villkor
Abonnemang

Allmänna villkor

Hill-Sand Illuminations tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av ljusdesign utan abonnemang och belysningsplanering på abonnemang. Tjänsterna säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Hill-Sand Illuminations ("Avtalet"). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord. Dessa Allmänna villkor gäller för Hill-Sand Illumination tillhandahållande av ljusdesign och belysningsplanering till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Avtalstid

Avtalet löper månadsvis och förlängs automatiskt med en månad i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast två (2) veckor före avtalstidens utgång.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och betalad första period via webbshoppen och enligt Hill-Sand Illumination vid var tid gällande prislista. Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Hill-Sand Illumination förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående månads abonnemangsavgift.

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Hill-Sand Illumination bankkonto senast femton (15)dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Hill-Sand Illumination äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.hillsandclp.com

Bank/Kreditkort

Med hjälp av VISA eller Mastercard kan kortköp genomföras tryggt och enkelt på www.hillsandclp.com. Fyll i kortnummer samt giltighetstiden som står på kortets framsida. Därefter fylls verifieringskoden (CVC2) i. Koden finns på kortets baksida (de tre sista siffrorna).

Alla uppgifter hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem framtaget av VISA och Mastercard som gör att ingen obehörig kan se kortuppgifterna. Kontroll av kortet kommer att göras av samarbetspartnern DIBS (f.d. Debitech AB) som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt. DIBS uppfyller kraven på PCI DSS. Beställningen är genomförd när de allmänna villkoren accepterats och köpet har godkänts.

I samband med detta skickas automatiskt en mejlbekräftelse innehållande personliga inloggningsuppgifter till tjänsten som du valt. Pengarna dras inte från kontot förrän användarnamn och lösenord har erhållits. Hill-Sand Illumination erbjuder kortbetalning för kunder i Swedbank, Svenska Handelsbanken, SEB och Nordea. Vi tar inte emot American Express, Diners eller utländska kreditkort.

4. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Avtalsmallar och får därmed tillgång till beställda Tjänster.

Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas.

5. Återbetalning

Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet.

6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Hill-Sand Illumination följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, hillsandclp@hotmail.com, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och nummer på bristfälligt Dokument. Exempel på när reklamation kan vara för handen är om Dokumentet inte går att redigera i tillräckligt hög utsträckning, om Dokumentet innehåller bristfällig information så att Dokumentet inte gäller enligt svensk lag eller då Dokumentet på grund av tekniska problem inte går att hämta från Hill-Sand Illumination arkiv.

8. Underhåll

Hill-Sand Illumination förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Hill-Sand Illumination Tjänster sker löpande.

9. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Hill-Sand Illumination.

10. Avstängning av abonnemang

Hill-Sand Illumination förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Hill-Sand Illumination har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

11. Minderåriga

För försäljning till minderåriga kräver vi målsmans godkännande.

12. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Hill-Sand Illumination i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Hill-Sand Illumination är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, personnummer och organisationsnummer. Hill-Sand Illumination kan komma att lämna ut personuppgifter till Svea Ekonomi AB samt Fortnox AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Hill-Sand Illumination har rätt att sälja uppgifter vidare till Tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

13. Ansvarsbegränsning

Hill-Sand Illumination ansvarar ej för hur abonnenten använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Hill-Sand Illumination ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten går i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle abonnenten fick åtkomst till dem. Hill-Sand Illumination ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

De eventuella ljusdesign och eller belysnings planering som ingår i Tjänsterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. Hill-Sand Illumination ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Hill-Sand Illumination Tjänster. Hill-Sand Illumination Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Hill-Sand Illumination ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av Hill-Sand Illumination Tjänster.

14. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Hill-Sand Illumination, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Hill-Sand Illumination och andra varumärken eller produktnamn Hill-Sand Illumination från tid till annan kan komma att använda i av Hill-Sand Illumination tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

15. Teknisk standard

Hill-Sand Illumination ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Hill-Sand Illumination Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

16. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

17. Kundtjänst

Hill-Sand Illumination kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-17 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

18. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

19. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.

Undertecknat

Hill-Sand Illumination CLP